Topic outline

 • Obecné informace o kurzu

  Název kurzu: Základy akademické práce (JTB001)

  Rozsah: 0/2 Zk

  Kredity: 5

  Čas a místo: středa 12:30 - 13:50, J2063

  Vyučující: Klára Žaloudková

  Konzultace: středa 9:00 - 12:20 (J3081)

  E-mail: klara.zaloudkova@fsv.cuni.cz

   

  Náplň kurz

  Seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu na IMS dodržovat. Pozornost bude mimo jiné věnována akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.

  Požadavky ke splnění kurzu

  1. Aktivní účast na semináři: 25%

  Od studentů se očekává, že budou na každé hodině připraveni reagovat na otázky vyučující a budou se aktivně zapojovat do případných diskuzí. 

  Docházka na seminář je povinná, povolena je jedna neomluvená absence. V případě více neomluvených absencí student nebude připuštěn ke zkoušce.

   

  1. Písemné úkoly: 25%

  Studenti odevzdávají zadané úkoly nejpozději do nedělní půlnoci na e-mail klara.zaloudkova@fsv.cuni.cz s předmětem JTB001_úkol.

  Student musí odevzdat všechny zadané úkoly včas (nehledě na to, zda byl či nebyl přítomen na hodině).

   

  1. Závěrečný test: 50%

  Závěrečný test se soustředí především na praktické dovednosti práce s textem. K závěrečnému testu budou připuštěni pouze ti studenti, kteří splní požadavky v semináři.

 • Úvodní hodina, 2. 10. 2019

  • Seznámení s obsahem kurzu, povinnosti, organizace semináře
  • Práce s textovým a tabulkovým editorem, revizní režim


  Úkol: Úprava textu v textovém editoru. (odevzdat do půlnoci 6. 10. 2019)

 • Knihovna Jinonice, 9. 10. 2019

  • Úprava textu v textovém editoru II
  • Seznámení s fungováním knihovny TGM v Jinonicích

  Úkol:  V katalogu knihovny TGM v Jinonicích vyhledejte všechny knihy (dostupné v knihovně TGM), které se věnují problematice Rusko-Ukrajinských vztahů, byly vydány v období mezi lety 2016 a 2018 a jsou dostupné v českém jazyce. Zašlete názvy vámi nalezených knih, autory a signatury. (odevzdat do půlnoci 13. 10. 2019)

 • Databáze, Elektronické zdroje, 16. 10. 2019

  • Seznámení s prací s databázemi a elektronickými zdroji (JSTOR, SAGE, FACTIVA, East View, Web of Science)

  Úkol:  

  1. Pomocí vyhledávače UKAŽ, zjistěte, kolik recenzí bylo napsáno na knihu Andersle Aslunda „Ukraine – What went wrong and how to fix it“ z roku 2015. Zašlete název autora/ů, periodikum/a a rok/y vydání.

  2. Zajímáte se o krymskou otázku a chcete zjistit, s kým takovou práci na UK můžete konzultovat. V katalogu knihovny vyhledejte proto bakalářskou práci obhájenou na FSV roku 2017 o krymském separatismu. Zašlete jméno vedoucího této práce.

  3. S využitím elektronické databáze JSTOR najděte odborné články (nikoliv recenze) Alexandera J. Motyla publikované od roku 1997. Zašlete jejich názvy + názvy periodika, ve kterém články vyšly.

  (odevzdat do půlnoci 20. 10. 2019)

 • Základní lingvistické informace o textu, 23. 10. 2019

  1. co je informace

  2. kritický přístup k informaci

  3. informační kontext


  Úkol:

  1. Pomocí vyhledávače UKAŽ najděte jednak článek Johna J. Mearsheimera "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin", jednak článek Michaela McFaula, který na Mearsheimarův článek reaguje. 

  2. Oba články pečlivě přečtěte a porovnejte a zpracujte stručný rozbor. (max. 500 slov)

   (odevzdat do půlnoci 27. 10. 2019)

 • Práce s textem, 30. 10. 2019

  1. co, proč, komu a jak chci říct (napsat), kolik tomu věnovat času/energie/intelektu

  2. reprodukce-interpretace-redukce, základní sdělení, časový a stránkový limit

  3. odstup, ohled na čtenáře, poctivost textu a textové manipulace

  4. co je plagiát


  Úkol:

  1. vyberte si téma seminární práce (není na škodu vybrat si téma zadané na některém z vámi navštěvovaných seminářů)

  2. najděte v katalogu knihovny Jinonice 2 knihy ke zvolené seminární práci

  3. ke svému tématu najděte za pomocí alespoň dvou elektronických databází dva relevantní odborné cizojazyčné články

  4. formulujte zkoumaný problém

  Zašlete v textovém dokumentu téma seminární práce a vámi zkoumaný problém (výzkumnou otázku), názvy nalezených knih + jejich signatury, názvy odborných článků s jejich autory i názvy časopisů (+ PrintScreen z databáze, kde jste článek našli). (odevzdat do půlnoci 3. 11. 2019)

 • Formální náležitosti textu, 6. 11. 2019

  1. „jak se dělají“ poznámky - dva základní způsoby odkazování - klasický („německý“) a závorkový („anglosaský“)

  2. tabulky, grafy a vyobrazení

  3. přílohy

  4. seznam pramenů a literatury (co jsou primární a co jsou sekundární prameny/literatura)

  5. citační norma AUC 


  Úkol: Napsat "seminární práci" v rozsahu cca 1 normostrany (1 800 znaků vč. mezer) na základě dvou elektronických zdrojů (článků) a dvou knih nalezených v rámci plnění minulého úkolu. Podle normy AUC (vizte prezentaci: patové odkazy, nebo odkaz níže) opatřete práci bibliografickými citacemi (parafrázemi) ve formě patových poznámek. Práce musí obsahovat alespoň jednu přímou citaci (plus další parafráze podle potřeby). Zároveň připojte k práci bibliografický soupis zdrojů (závěrečný seznam literatury) náležitý patovému stylu bibliografických citací. (odevzdat do půlnoci 10. 11. 2019)

 • Formální náležitosti textu, 11. 11. 2019

  - procvičování citací

  Úkol: V nahraném článku opravte citace dle citační normy AUC. Za textem vytvořte seznam všech použitých zdrojů(odevzdat do půlnoci 17. 11. 2019)

 • Formy odborného textu, 20. 11. 2019

  1. anotace

  2. kritická recenze

  3. odborná studie (abstrakt, resumé)

  4. sborník

  5. monografie

  Úkol: K článku Johna J. Mearsheimera "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin", který jste četli v jedné z předchozích hodin napište:

  1. abstrakt o délce 150 slov;
  2. anotaci o délce 500 slov.

  (úkol odevzdejte do půlnoci 24. 11. 2019)

 • Stavba a struktura odborného textu, 27. 11. 2019

  1. teze

  2. tematická a logická struktura

  3. závěr a jeho vztah k 1. a 2. 


  Úkol: napište seminární práci v rozsahu 3-5 normostran na vámi vybrané téma z jedné z předchozích hodin

  Formální náležitosti seminární práce: 

  • hlavního text: font Times New Roman, velikost 12, obyčejně, barva písma černá, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, odsazení prvního řádku každého odstavce 0,5 cm
  • okraje stránky 2,5 cm zleva, 4 cm zprava, 2,5 cm shora, 2,5 cm zdola
  • název seminární práce má přiřazen atribut nadpisu první úrovně: font Times New Roman, velikost 16, tučně, barva písma černá, zarovnání na střed, mezera před odstavcem 0 b., mezera za odstavcem 6b.
  • v případě dalšího členění textu - podnadpisům přiřazen atribut nadpisu druhé úrovně: font Times New Roman, velikost 12, tučně, barva písma černá, zarovnání do bloku, mezera před odstavcem 6 b., mezera za odstavcem 6 b.
  • poznámky pod čarou: font Times New Roman, velikost 10, obyčejně, barva písma černí, řádkování 1,15 řádku, zarovnání do bloku, odsazení žádné, mezery před/za odstavcem žádné
  • seznam bibliografie: font Times New Roman, velikost 12, obyčejně, barva písma černá, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, předsazení prvního řádku každého odstavce 1,25 cm
  • do záhlaví vložte vaše jméno
  • do zápatí vložit číslo stránky uprostřed

  (odevzdat do půlnoci 8. 12. 2019)

 • Řečnické formy výkladu, 4. 12. 2019,

  1. referát

  2. diskuze a polemika

  3. prezentace

  4. obhajoba

  5. přednáška


  Úkol: 

  Připravte prezentaci v Powerpointu na maximálně 5 minut, v níž představíte svou seminární práci. 

  Připravené prezentace společně se seminární prací mi pošlete do půlnoci 8. 12. 2019. 

 • Prezentace témat seminárních prací, 11. 12. 2019

  • prezentace témat seminárních prací v časovém rozsahu max. 5 minut
  • reakce diskutanta v časovém rozsahu max. 2 minut
  • reakce prezentujícího na poznámky diskutanta v časovém rozsahu max. 2 minut
 • Cvičný test, 18. 12. 2019 - práce na doma

  • vypracovat cvičné zadání testu 
  • vypracovaný test zaslat do půlnoci 22. 12.
 • Prezentace témat seminárních prací II., 8. 1. 2020

  • prezentace témat seminárních prací v časovém rozsahu max. 5 minut
  • reakce diskutanta v časovém rozsahu max. 2 minut
  • reakce prezentujícího na poznámky diskutanta v časovém rozsahu max. 2 minut