Osnova témat

 • Téma 1

  Organická funkční a elementární analýza

  Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku, vodíku, dusíku, síry a chloru ve vybraných organických sloučeninách (glukosa, difenylamin, kyseli­na sulfosalicylová,
  1,4 - dichlorbenzen).

  Úkol 2: Rozhodněte, která ze dvou sloučenin je cysteinem, a která serinem.

  Úkol 3: Proveďte důkaz přítomnosti chloru v chlorbenzenu a benzyl chloridu, specifikujte typ vazby halogenu v molekule.

  Úkol 4: Dokažte přítomnost aminoskupin v molekule anilinu Ehrlichovým činidlem

  • Téma 2

   Téma II: Separační metody

   Sublimace

   Úkol: Proveďte sublimaci surového kafru a vyhodnoťte kvalitu produktu

    Extrakce                   

   Úkol: Stanovte extrakcí obsah silic v kmínu nebo anýzu

   Destilace

   Úkol: Proveďte destilaci technického ethanolu a vyhodnoťte kvalitu separačního procesu

   Krystalizace                   

   Úkol: Proveďte přečištění kyseliny benzoové krystalizací

   • Téma 3

    Téma III: Reakce organických sloučenin

    Oxidace a redukce

    Úkol: Proveďte redukci nitrobenzenu na anilin železem v kyselém prostředí

    Elektrofilní aromatická substituce

    Úkol: Z výchozích látek - anilinu a 2 - naftolu připravte 1 - fenylazo -2 - naftol

    Nukleofilní alifatická substituce

    Úkol: Připravte bromethan reakcí ethanolu s bromovodíkem

    Adičně - eliminační reakce

    Úkol: Proveďte reakci anilinu s benzaldehydem

    • Téma 4

     Téma IV:Reakce organických sloučenin

     Heterocyklické sloučeniny

     Úkol: Připravte benzimidazol reakcí o-fenylendiaminu s kyselinou mravenčí.

     Reakce přírodních látek

     Úkol: Proveďte acetylaci glukosy reakcí s acetanhydridem

     Fotochemické reakce

     Úkol: Proveďte izomerizaci azobenzenu s využitím UV záření

     Vliv struktury reaktantu - nitrace fenolu

     Úkol: Proveďte nitraci fenolu a charakterizujte vliv struktury fenolu na průběh reakce s kyselinou dusičnou

     Mechanizmy organických reakcí

     Úkol: Rozhodněte, zda triazenový přesmyk má intramolekulární nebo intermolekulární charakter

     • Téma 5

      Téma V:

      Eliminace

      Úkol: Připravte cyklohexen dehydratací cyklohexanolu

      Adice

      Úkol: Připravte 1,2-dibromcyklohexan reakcí bromu s cyklohexenem

      Složité reakce - oxidace cyklohexanolu.

      Úkol: Připravte kyselinu adipovou oxidací cyklohexanolu kyselinou dusičnou

      Chromatografickě metody - tenkovrstvá chromatografie

      Úkol: Pokuste se určit, zda neznámá látka je jedním ze tří polohových izomerů benzendiolu