Topic outline

 • General

  Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi ontogenetického vývoje řeči. Studenti si v kurzu usouvztažní informace o řečové ontogenezi v různých věkových obdobích. Osvojování jazyka je celoživotní proces, nekončí předškolním obdobím. Studenti si osvojí poznatky o vývoji kognice ve vztahu k řečovému vývoji v různých věkových obdobích a budou schopni vytvářet výukové materiály a navrhovat aktivity rozvíjející různé oblasti jazyka v různých věkových obdobích. Rovněž budou schopni posoudit obecně jazykový vývoj žáka z hlediska normy a vytvářet si realistická očekávání týkající se kompetencí žáka. Témata kurzu: Jazyková ontogeneze u dítěte a její zákonitosti. Univerzální stádia v osvojování mateřského jazyka a specifika osvojování flektivních jazyků na příkladu češtiny. Vrozené a získané faktory v jazykové ontogenezi. Základní psycholingvistická paradigmata ve vztahu k osvojování mateřského jazyka. Osvojování hláskosloví v předškolním věku a možnosti intervence v předškolním a školním věku. Osvojování morfologie češtiny, vztah žákovských prekonceptů a školní výuky. Návaznost jazykového učiva 2. stupně základní školy na poznatky získané na 1. stupni základní školy ve vztahu k rozvoji kognice žáka. Osvojování syntaxe češtiny, obohacování žákovského mluveného a psaného projevu o nové syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjádření. Rozvoj analytických schopností žáka v syntaxi českého jazyka. Osvojování lexika, obohacování slovní zásoby v průběhu celého života. Rozvoj klíčových komunikačních kompetencí žáka s ohledem na stupeň vývoje kognice.

  FERNÁNDEZ, E. M.; CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. 

  CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

  KARMILOFF, K; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2002.

  PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

  SLANČOVÁ, D. (ed.) Štúdie o detskej reči. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, 2008.

  SLANČOVÁ, D. (ed.) Desať štúdií o detskej reči: Lexika - gramatika - pragmatika. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Bratislava, 2018.

  SMOLÍK, F.; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014. 

  ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 2005. 

 • Základní přístupy k osvojování jazyka

  Student se seznámí se základními přístupy k osvojování jazyka a jejich limity: behavioristický přístup; racionalistický přístup; empiristický přístup; interakční přístup.

  Studijní materiál: PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011, s. 9-34.

  Student písemně vymezí výše zmíněné přístupy, uvede hlavní představitele. 

  • Argumenty pro vrozenost jazyka a proti ní

   Student se seznámí s odbornou diskusí na téma vrozených a získaných faktorů v jazykové ontogenezi. 

   Základní studijní literatura: 

   DANĚK, J.: Jazykový instinkt Stevena Pinkera. Československá psychologie, 46, 2002, s. 563-566.

   CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

   V online skriptech kapitola 2: Vliv vrozených faktorů a inputu, kapitola 3: Osvojování jazyka v netypických podmínkách

   Argumenty pro vrozenost jazyka a proti ní student shrne formou přehledu nebo tabulky.

   • Fáze osvojování jazyka

    Základní studijní literatura: 

    CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

    Kapitola 6 - zde jsou i interaktivní úlohy s řešením, které student plní. Student přehledně shrne základní  fáze v osvojování jazyka. 

    Další zadání: Vysvětlete pojem kritické období v osvojování jazyka. Kdy nastává? Odpověď viz kapitola 3.1 (nedostatečný jazykový input)

    • Metody získávání dat dětské řeči

     Základní literatura:

     CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

     Zde kapitola 5.

     Dále se student seznámí se stránkami http://laboratorium.detskarec.sk/

     Zde se seznámí s dotazníkem TEKOS a ukázkami transkriptů. 

     • Osvojování morfologie

      Základní literatura:

      CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

      Zde kapitola 8. V interaktivních skriptech jsou úlohy i seznam základních pojmů. 

      Další materiál v příloze. 

     • Osvojování syntaxe

      Základní studijní materiál:

      CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

      Zde kapitola 9. 

      V interaktivních skriptech student nalezne cvičení s řešením a slovníček pojmů. 

      Doporučená rozšiřující literatura: 

      KALA, M.; BENEŠOVÁ, M. Písemný a mluvený projev žáků základní školy. Praha: SPN, 1989.

      • Osvojování lexika

       Základní studijní literatura:

       CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

       Zde kapitola 10. Student v interaktivních skriptech nalezne cvičení s řešením i slovníček pojmů. 

       Další doporučená literatura: 

       BLOOM, P. Jak se děti učí významu slov. Karolinum. Praha, 2015. 

       • Osvojování zvukové stránky jazyka

        Základní studijní literatura:

        CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

        Zde kapitola 7. Student v interaktivních skriptech nalezne cvičení s řešením i slovníček pojmů. 

        Další doporučená literatura: 

        OHNESORG, K. Fonetická studie o dětské řeči. Praha: FF UK, 1948.