Topic outline

 • Podmínky pro splnění předmětu

  Požadavky pro splnění Praxe na ZŠ                           LS 2018/2019

   Termín praxe 18. 3. -12. 4. 2019 (pro oba předměty dohromady)

  1. do 12. 3. 2019 odevzdat vypracovaný plán práce na praxi a rozvrh vlastních vyučovacích hodin - jasně v rozvrhu označte náslechy a vlastní výstupy, uveďte přesné časy vyučovacích hodin a místnost + tel. kontakt na vás – viz vzor
  2. do 12. 3. 2019 absolvování a splnění kurzu v Moodle UK, předložení certifikátu o absolvování - "Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi" na http://dl1.cuni.cz/ - Pedagogicka fakulta - Různé – Praxe https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2463
  3. 100% účast na souvislé praxi (plný počet vlastních výstupů, hospitace, každodenní přímé zaměstnání studenta ve škole, nelze docházet pouze na vlastní výstupy!!!!!, student asistuje fakultnímu učiteli ve všech jeho činnostech, ve škole má student být po celou dobu, kdy je přítomen fakultní učitel) - absenci nutno nahradit!
  4. realizace minimálně 10 hodin přímé výuky - po praxi odevzdat vypracované přípravy na hodiny s podpisem fakultní učitelky, po každé hodině bude proveden rozbor hodiny s fakultní učitelkou, případně hospitujícím členem KRL
  5. odevzdání záznamů o hospitaci u fakultní učitelky - minimálně 3 hodiny, přičemž s fakultní učitelkou student provede po každé hospitaci rozbor sledované hodiny - v hospitačním záznamu – viz vzor
  6. odevzdání záznamu z jedné vybrané další navštívené činnosti učitelů (jednání předmětové komise, třídnická hodina, pedagogická rada, provozní porada, jednání výchovného poradce či školního preventisty, třídní schůzka, jednání s rodiči, kulturní či sportovní akce školy…)
  7. sestavení a odevzdání tematického plánu pro jednu třídu na jeden rok – nelze kopírovat, co používají ve škole, to má sloužit pouze jako inspirace, student sestaví vlastní tematický plán
  8. sestavení a odevzdání individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – nelze kopírovat, co používají ve škole, to má sloužit pouze jako inspirace, student sestaví vlastní IVP
  9. seznámení se se ŠVP školy jako v obecné rovině, tak zejména se zaměřením na RJ
  10. odevzdání sebereflexe - sebehodnocení vlastních výstupů, co vám šlo a co byste naopak chtěli zlepšit, co vám praxe přinesla…, obsahem sebereflexe musí být i výčet a kvantifikace všeho, čeho se student zúčastní (porady, dozory, studium dokumentů, práce s pomůckami …)
  11. plnění veškerých pokynů fakultní učitelky
  12. pozitivní hodnocení fakultní učitelky (včetně všech mimovyučovacích aktivit)
  13. odevzdání portfolia se VŠEMI požadovanými materiály do 30. 4. 2019 + dostavíte se na předem domluvenou reflexi praxe.

   Povinnosti studenta PedF na praxi dle Směrnice pro pedagogickou praxi na ZŠ:

  1. první den praxe se student v domluvenou hodinu (před začátkem vyučování) hlásí u fakultního učitele a spolu s ním se dojde představit řediteli školy
  2. student předá Dohody o provedení práce fakultnímu učiteli, po jejím vyplnění ji odevzdá na katedře - formulář v Moodlu
  3. student absolvuje vlastní vyučovací výstupy, asistentskou praxi, hospitace, rozbory a koná další činnosti a samostatnou práci dle pokynů fakultního učitele a oborového didaktika tak, aby jeho přímé zaměstnání ve škole dosáhlo denně průměrně 6 hodin.
  4. student je přítomen ve škole každý den po dobu přítomnosti fakultního učitele
  5. student se seznamuje s běžným provozem školy, spolupracuje s učitelem při přípravě učebních pomůcek a didaktické techniky, seznamuje se s veškerými dostupnými materiály a pomůckami k danému předmětu, kontroluje žákovské sešity, opravuje písemné práce, koná dozory o přestávkách a v jídelně, může se jít podívat na výuku jiných předmětů apod.
  6. student se účastní probíhajících pedagogických porad, provozních porad, třídních schůzek, schůzek předmětových komisí a podobných provozních schůzí, které se v době praxe konají
  7. student se seznámí s veškerou pedagogickou dokumentací - třídní kniha, třídní výkaz, individuální studijní plány, ŠVP, školní řád …

  • Studijní literatura

   Základní literatura

   Аkišina, А. А., Кagan, О. Е. Učimsja učiť.Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

   Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

   Jelínek, S., Purm, R., Veselý, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

   RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

   Školské dokumenty.

    

   Doporučená literatura

   Fedotova, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

   Choděra, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

   Jelínek, S. a kol.: Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha : SPN, 1980.

   Jelínek, S. a kol. Metodické problémy vyučování cizím jazykům. Praha : SPN, 1976.

   Leonťjev, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

   Malíř, F. a kol. Metodika obučenija russkomu jazyku. Praha : SPN, 1967.

   Metodičeskaja masterskaja. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-217-8.

   Ščukin, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

   Veselý, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

   Živaja metodika. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-010-5.

   Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

   Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.