Topic outline

 • Obecné informace k organizaci kurzu

  Kurz probíhá primárně v češtině, pouze v případě zájmu konkrétní skupiny zapsaných studentů může probíhat ve španělštině. V kurzu se pracuje s španělskými odbornými texty, proto je nezbytná úroveň znalostí a receptivních dovedností alespoň na úrovni B1/B2.

  Během semestru si každý student zvolí odborný článek či studii dle svého zaměření. S textem bude každý pracovat individuálně, ale zároveň bude částečně využit i pro společnou práci v hodině. Konkrétní úkoly jsou následující:

  • písemné shrnutí textu (resumé) v češtině (cca 1 NS)
  • písemný překlad zvoleného úryvku 
  • prezentace textu v hodině
  • volba úryvku pro práci v hodině a doplnění otázek (cca 1-2 NS)

  Kromě samotného čtení s porozuměním zaměřeného na odborné texty se budeme též teoreticky věnovat i jednotlivým dovednostem, které Vám při čtení budou užitečné. Představíme si různé strategie čtení. Zároveň si vyzkoušíme práci s různými druhy slovníků, budou vám doporučeny různé elektronické zdroje. Podle potřeb jednotlivých skupin a jazykové úrovně v kurzu se též budeme věnovat vybraným gramatickým jevům, jejichž bezpečné zvládnutí je k porozumění složitějším textů nezbytné. V kurzu se zaměříme například na logické konektory či správné určení vybraných slovesných tvarů.

  • Cíle kurzu v bodech

   V čem by vám měl kurz Akademické čtení pomoci?

   Cíle kurzu: 

   • Zvládnout čtení odborných textů z vašeho oboru.

   • Orientaci v tom, co je validní akademický text. 

   • Seznámení s čtecími strategiemi a jejich následné osvojení. 

   • Naučit vás pracovat s textem.

   • Naučit se používat různé typy slovníků a jiných nástrojů-

   • Zrychlení práce s textem v cizím jazyce, získání celkové jistoty.  

   • Motivovat k čtení textů v cizím jazyce. Využití textů při psaní odborných prací. 

   • Téma 1: Jak poznat odborný text, Struktura odborného textu

    V tomto tématu si vymezíme charakteristiky a strukturu odborných textů. 

   • Téma 2: Práce s nástroji: Různé typy slovníků. Užitečné programy a aplikace.

    Doporučení:

    Doporučujeme práci s výkladovým slovníkem. Výkladové slovníky jsou vhodné především proto, že vám pomohou k rychlejšímu zlepšení slovní zásoby, přičemž se zároveň vyvarujete mylnému pochopení vícevýznamových slov. K překladu je vždy potřeba celkový kontext úryvku či celého článku. Pokud si nejste jisti, ověřujte, konzultujte.

    Problematika práce s Google Translator:

    Práci s Google překladačem vám v případě španělského jazyka nedoporučujeme, zejména při práci s celistvými úseky textu. Platí též pro psaní abstraktu. Ten by měl být vytvořen na základě uceleného pochopení tématu, vlastními slovy. Zadání celistvého textu a následné předělání je téměř vždy poznat. 

    Zdroje:

    Elektronické

    Výkladový slovník: Pro běžnou práci je ideální on-line dostupný: www.rae.es

    Překladové slovníky:

    Lingea: https://slovniky.lingea.cz/spanelsko-cesky

    Značného zlepšení doznal překladový slovník na seznam.cz: www.slovnik.seznam.cz

     

    Knižní:

    Výkladový slovník:

    Colectivo de autores: Diccionario Esencial Santillana de la lengua española, Santillana, 1999.

    Colectivo de autores: Diccionario de Español para extranjeros, Ediciones SM, 2002.

    Překladový:

    DUBSKÝ, J., Rejzek, J.: Španělsko-český, česko-španělský slovník, Leda, 2008.

   • Téma 3: Slovní zásoba odborných textů

    Odborné texty se vyznačují ustálenými spojeními. V následujícím odkazu najdete publikaci určenou zejména k psaní odborných textů, nicméně je dobrým zdrojem k obohacení vaší slovní zásoby, kterou následně využijete při čtení odborných textů.

    Během studia doporučujeme průběžné vytváření slovníčku s výrazy, které jsou specifické pro obor, který studujete. Existují i programy, které na základě vámi nahraných textů, generují samy slovní zásobu a následně vám ji nabízí k procvičení. (viz Nástroje výše)

   • Téma 4: Čtecí strategie

   • Téma 5: Organizace textu - porozumět, shrnout, zapamatovat si

    K dobré organizaci textu mohou přispět například tzv. myšlenkové mapy. Jedná se o jeden z možných způsobů shrnutí či zpřehlednění textu.

    Myšlenkové mapy (mapas mentales) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. 

    Tvůrcem konceptu myšlenkových map je Tony Buzan.  Myšlenkové mapy se grafickým znázorněním snaží zachytit procesy probíhající v mozku, přičemž počítají s faktem, že lidský mozek myslí multilaterálně, nikoli lineárně. 

    Následující soubory vám toto téma přehledně shrnují. Na konci najdete i konkrétní text z hodin Akademického čtení.

   • Téma 5: Abstrakt

    S abstraktem se setkáte v naprosté většině odborných textů. Zde si budete moci projít charakteristiky správně vyhotoveného abstraktu. 

    Co je abstrakt?

    Ve zkratce:

    • Je třeba, aby abstrakt fungoval samostatně, text by měl být jasně formulován a srozumitelný i bez znalostí dalších souvislostí. 
    • Abstrakt text nehodnotí, pouze se na něj zaměřuje.
    • Abstrakt je obsáhlejší než anotace.

    Ze správně napsaného abstraktu by se jeho čtenář měl minimálně dozvědět:

    • Co je hlavním tématem práce a jaké problémy jsou zde řešeny.
    • Jaké metody byly použity a k jakým výsledkům autor dospěl. (V rozsahu nutnému k pochopení.)
    • Výsledky a závěry.
   • Databanka textů (zkratky příslušných oborů). Ukázky nácviku práce s textem.