Topic outline

  • General

  • Sociálně politické myšlení Platóna

  • Soc.-polit. názory Aristotela a jeho kritika Platónovy Ústavy

  • Sociálně politické názory Augustina Aurelia (Sv. Augustina)

  • Soc.-pol. názory Tomáše Akvinského

  • Renesanční pojetí státu, společnosti a politiky

  • Pojetí vládnutí a státu u N,Machiavelliho

  • Renesanční utopisté

  • Novověké pojetí státu (společenské smlouvy), společnosti a politiky I.

  • Novověké pojetí státu (společenské smlouvy), společnosti a politiky II.