Topic outline

 • General

  Černá, Martina a Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 119 s. ISBN 80-86039-95-1.
  MICHALOVÁ, Blanka a Šmejkalová, Martina. Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 53 s. ISBN 80-7290-186-9.
  Šlosar, Dušan. Tisíciletá. Vyd. v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2005. 106 s. ISBN 80-7363-028
  Šlosar, Dušan et al. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7294-311-1.
  ŠMEJKALOVÁ, Martina. Historická mluvnice ve výuce budoucích bohemistů a budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. Didaktické studie. 2010, roč. 2, č. 1, s. 47-51. ISSN 1804-1221.

  Lamprecht, Arnošt, Dušan Šlosar a Jaroslav Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

  Pleskalová, Jana, a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia 2007

 • Topic 1

  Staroslověnské písemnictví, cyrilometodějská mise, projekce v učivu českého jazyka na 1. stupni ZŠ, mezipředmětové vztahy (vlastivěda, výtvarná výchova). Slovanští žáci-cizinci na 1. stupni ZŠ – pochopení reálií a kontextu žákova jazyka.

  Kulturní odkaz misie Konstantina a Metoděje a staroslověnského písemnictví v našem a evropském kontextu.

  Obecné  zákonitosti vývoje jazyků. Jejich důsledky, vznik nářečí, jazyků.

  • Topic 2

   Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka a vývoje spisovného jazyka na pozadí historického a kulturního kontextu.  Četba a interpretace vybraných památek. Možnosti mezipředmětových projekcí v kurikulu 1. stupně ZŠ. Vývoj pravopisu vzhledem k textům.

   • Topic 3

    Rozvoj česky psané literatury ve 13. až 16. století. Základy historické mluvnice s přihlédnutím k dynamice jejího vývoje směrem k současnosti. Učivo českého jazyka 1. stupně ZŠ, v němž se bezprostředně promítají relikty historických jazykových změn. Četba a interpretace vybraných památek.

    • Topic 4

     Humanismus, historický a literárněhistorický kontext.  Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Rozvoj písemnictví, četba a interpretace vybraných památek, důležití autoři. Evropský kontext. Slovníky, gramatiky.

     • Topic 5

      Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny, důležití autoři (J. A. Komenský, Kadlinský). Četba a interpretace vybraných památek. 

      • Topic 6

       Konec 18.–20. století. Historický kontext, jazyková situace, tvorba mluvnic a slovníků, důsledky pro současnou komunikační praxi. Cíle výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti spisovnosti. Národní obrození (péče o jazyk).

       • Topic 7

        Slovníky, gramatiky, teorie dobrého autora. Pražský lingvistický kroužek.

        • Topic 8

         Vysvětlete:

         spřežkový pravopis

         bratrský pravopis

         Náměšťská mluvnice

         styl vysoký

         styl střední

         styl nízký

         • Topic 9

          Napište vývoj následujících slov, datace:

          břuch

          strýc

          vajce

          vzieti

          dól

          mléko

          • Topic 10

           Charakterizujte (jazyk, styl, kulturní okolnosti, názory, atd.):

           Alexandreida

           Dalimilova kronika

           Jan Hus

           J. A. Komenský

           Jan Gebauer