Тематический план

  • Milí studenti,
   v tomto kurzu naleznete materiály z přednášky, zároveň zde budete plnit úkoly pro udělení zápočtu.
   V případě dotazů mne kontaktujte na eva.kozeluhova@pedf.cuni.cz

   Předem děkuji a přejí, ať je čas věnovaný tomuto kurzu pro Vás přínosem.

   Eva Koželuhová

 • Obsah a cíl předmětu

  Předmět si klade za cíl seznámit studenty s oblastí pedagogické diagnostiky. Studenti se zorientují v jejím současném pojetí, s jejími cíli, pochopí její význam. Naučí se používat diagnostické nástroje. Seznámí se s vývojem předškolního dítěte v jednotlivých oblastech a způsobem, jak tento vývoj posuzovat.  Budou si vědomi, jakých chyb se při pedagogické diagnostice vyvarovat. Seznámí se s nejčastějšími poruchami s počátkem v dětství.

 • Materiály ke studiu

  BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ, 2007. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, iv, 212 s. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-251-1829-0.
  HADJ MOUSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. Diagnostika. Pedagogicko psychologické poradenství II. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-101-X.

  HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

  MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG, 2015. Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0874-7.

  SYSLOVÁ, Z. Pedagogická diagnostika v mateřské školeIn SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012, s.23-39. ISBN 978-80-7357-884-8.

  TOMANOVÁ, D. Úvod do pedagogické diagnostiky. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1426-0.

  TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-503-2.

  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozšířené vyd. Praha. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 414-4.

  ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací programnástroje pro prevenci, nápravu a integraci. 2.vyd. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-326-0.

 • Prezentace

 • Dílčí úkoly - dobrovolné k prohloubení dovedností a znalostí

 • Závěrečný úkol k zápočtu

  • Student vypracuje kazuistiku vybraného dítěte, kterou vloží do prostředí Moodle do 31.12.2021. Kazuistika bude obsahovat návrh dalšího postupu.

   Poté bude studentovi přidělena ke zhodnocení kazuistika jedné z kolegyň, termín odevzdání hodnocení je do 31.1.2022. 

   Kritéria hodnocení: 

   odborná terminologie, komplexnost, konzistentnost, použití vhodných metod, navržené řešení odpovídá vyvozeným závěrům.