Topic outline

 • Smysl a cíle výuky rétoriky

  Definice pojmu rétorika. Počátky a vývoj rétoriky. Rétorika a její pojetí v současnosti. Rétorika jako prostředek komunikace. Pojem a problematika řečových vzorů.

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 131 - 146

  KRAUS, Jiří a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5. str. 11 - 35

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 19 - 20

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 2 - 6

 • Disciplinární přesahy rétoriky

  Rétorika a kultura řeči v médiích. Jevištní řeč - stylizace prostřednictvím zvukové diferenciace. Rétorika v managementu a v HR. Fyziologické okolnosti produkce a percepce. Psychologie, sociologie.

  MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 115 s. ISBN 80-7048-044-0. str. 25 - 27

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 13 - 18

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6.

 • Historie rétoriky

  Antika a počátky rétoriky - Aristoteles, Quintilianus. Rétorika jako součást triády gramatika - rétorika - dialektika. Středověká evropská rétorika. Formulace rétorických požadavků v českém prostředí - Jan Hus, Jan Blahoslav, J. A. Komenský.Rétorika na začátku 20. století a v s současnosti. 

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 64 - 66, 125 - 130

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 8 - 12

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6. str. 69 - 82

  MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 115 s. ISBN 80-7048-044-0. str. 33 - 44

 • Mluvní styly

  Diferenciace komunikačních situací, adekvátnost jazykových prostředků. Veřejnost x neveřejnost, oficiálnost x neoficiálnost, typ a četnost publika, vztahk němu a k tématu. 

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 116 - 124

  KRAUS, Jiří a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5. str. 44 - 49

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 70 - 73

  VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana. Prozodie, cesta i mříž porozumění: experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2006. 203 s. ISBN 80-246-1266-6. str. 91

 • Spisovnost

  Spisovnost na rovině morfologické, lexikální, syntaktické. Ortoepie jako mluvená spisovnost. Funkční uplatnění spisovnosti. Mimojazyková platnost spisovného mluveného komunikátu. Spisovnost jako prostředek sociální integrace.

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 131 - 134

 • Jazykové prostředky

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 12 - 13

 • Fyziologické okolnosti produkce řeči

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 27 - 50, 61 - 63

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 18 - 21

 • Ortoepie

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 65 - 75

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 80-85827-93-X.

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1. 320 - 344

  LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2000. 105 s. ISBN 80-85883-61-9. str. 17 - 37

 • Řečové vady

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 54 - 60

 • Poruchy řeči

  KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 327 s., xvi s. barev. obr. příl. ISBN 80-7178-554-7. str. 171 - 185

 • Suprasegmentální / prozodické rysy promluvy

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 79 - 82

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 37 - 46

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 80-85827-93-X. str. 21 - 22

  KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Vyd. 2., opr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 194 s. ISBN 978-80-7368-405-1. str. 79 - 83

  LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2000. 105 s. ISBN 80-85883-61-9. str. 38 - 48

 • Mimojazykové informace

  VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana. Prozodie, cesta i mříž porozumění: experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2006. 203 s. ISBN 80-246-1266-6. str. 24 - 25, 88 - 90

 • Nonverbální komunikace

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 149 - 158

  MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 115 s. ISBN 80-7048-044-0. str. 79 - 90

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6. str. 113 - 114

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 22 - 24

 • Tréma

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 161 - 169

 • Výstavba projevu

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 91 - 148

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 66 - 96

  KRAUS, Jiří a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5. str. 36 - 42

  HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Kultura mluveného projevu: (Strategie umění komunikace). 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. 24 s. Regis; 1994. ISBN 80-7068-087-3. str. 7

  MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 115 s. ISBN 80-7048-044-0. str. 45 - 52

 • Asertivita a zdvořilost

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. str. 177 - 201

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6. str. 115 - 118

  KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6. str. 161 - 167

  KRAUS, Jiří a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5. str. 100 - 108, 142 - 151

  MĚCHUROVÁ, Albína. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat: (základy rétoriky a komunikace). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 115 s. ISBN 80-7048-044-0. str 73 - 78

 • Argumentace

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6. str. 83 - 112

  KRAUS, Jiří a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5. str. 162 - 168