Topic outline

 • General

  • Vážené kolegyně a kolegové, kurz Teorie ošetřovatelství IV v MOODLE slouží k plnění požadavků k zápočtu.

   V tématu 1 budete mít prostor pro vložení kartotéky prostudované literatury vztahující se k tématům probíraným v TEO IV.

   V tématu 2 budete mít prostor pro vložení seminární práce.

   V tématu 3 svoje seminární práce "ukážete" všem ostatním kolegyním a kolegům. Oni udělají to samé.

   V tématu 4 proběhne anketa o nejzajímavější a nejinspirativnějsí seminární práci.

   Těším se na spolupráci, Marie Zvoníčková

 • Kartotéka prostudované literatury

  Vložte kartotéku prostudované literatury vztahující se k probíraným tématům. Prostudování můžete doložit zvýrazněním zásadních částí textu nebo přiložením vlastních poznámek a/nebo komentářů k textům.

  Pro pořádek připomínám, že se jedná o témata týkající se teoretického rámce ošetřovatelství, tzn.

  a) teoretický rámec ošetřovatelské praxe - tzn. obecně k modelům ošetřovatelské péče

  b) model funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon

  c) modely péče a pečování - tzn. Jean Watson, Kristen Swanson, Sigridur Halldorsdottir, pojetí aktivní ošetřovatelské péče Marty Staňkové s důrazem na využití modelu Kristen Swanson v ošetřovatelské péči v gynekologii a proodnictví

  d) Koncept recovery a model Hildegardy Peplau v ošetřovatelské péči v psychiatrii

  Očekávám, že ve Vaší kartotéce najdu materiály, které jsem Vám doporučila nebo poslala, stejně tak materiály zaslané nebo doporučené jinými vyučujícími.

  Kladně ohodnotím, pokud součástí kartotéky bude i článek ze zahraničních elektronických časopisů a databází 3. LF UK, tzn. ocením to, že používáte znalosti a dovednosti získané v TEO III.

  Kartotéku je možné odevzdat i v "papírové" podobě na sekretariát Ústavu ošetřovatelství vždy dopoledne nebo mně v konzultačních hodinách.

  Díky za spolupráci. MZ

 • Seminární práce

  Tématem seminární práce je uplatnění ošetřovatelského modelu v ošetřovatelské praxi.

  Ideálně se jedná o uplatnění modelů, které se týkají praxe na psychiatrii, v gynekologicko-porodnické oblasti nebo v pediatrii. Můžete však popsat i uplatnění modelů, které jsme probírali v předcházejících letech, nebo i jiných modelů, pokud jste se s nimi setkali v praxi.

  Všichni si uvědomujeme, že v ošetřovatelské péči v České republice bez ohledu na obor se převážně uplatňuje tradiční biomedicínský model péče.  I v rámci tohoto modelu se může stát, že v běžné ošetřovatelské praxi identifikujete prvky jiného modelu. Můžete popsat i tuto variantu.

  Rozsah práce 5 stran, resp. 2000 slov.

  Dodržte prosím formální úpravu požadovanou na 3. LF.

  V práci bude uveden seznam použité literatury, v textu budou odkazy na použitou literaturu. Ocením práci se zahraničními zdroji z elektronických časopisů a databází 3. LF UK

  • Vložte seminární práci.

   Vaše práce bude ohodnocena počtem bodů. Informaci o počtu bodů i slovní hodnocení bude zpřístupněno jenom autoru/autorce seminární práce, nejedná se o hodnocení veřejné.

   Kritéria pro hodnocení práce

   1. V práci je definován teoretický model péče nebo kombinace modelů péče

   2. Při zpracování teoretických východisek student/ka pracuje s odbornou literaturou, na kterou správně v textu odkazuje.

   3. Práce obsahuje úvod, logicky strukturovanou vlastní stať, závěr a seznam použité literatury, zpracovaný podle normy používané na 3. LF (viz Seminář bakalářské práce)

   4. V práci jsou uvedeny nejméně 3 konkrétní příklady uplatnění modelu v ošetřovatelské péči

   5. V práci jsou použity prameny z elektronických časopisů nebo databází 3. LF UK

   6. Práce splňuje požadavky na formální úpravu (viz Teorie ošetřovatelství I a Seminář bakalářské práce)

 • Fórum seminárních prací

  Vložte seminární práci, aby si ji mohli přečíst i Vaše kolegyně a kolegové.

  Cílem této aktivity je se vzájemně učit a inspirovat. Ideálně bychom měli o této problematice diskutovat, ale to v současné složité pandemické situaci není možné. Budu ráda, když si všechny práce přečtete, a pak do své vlastní práce si zapíšete nebo vložíte myšlenky, příklady nebo jiné poznámky, jimiž Vás obohatily práce Vašich kolegyň a kolegů.

  Díky za spolupráci. MZ

  • Vložte sem svou seminární práci, aby si ji mohli přečíst Vaše kolegyně a kolegové. Vstup do fóra umožním po odevzdání všech prací, tzn. 7.6.2021

 • Anketa

  Přečetli jste si všechny seminární práce Vašich kolegyň a kolegů. Strávili jste u toho hodně času. Věřím, že to bylo inspirativní čtení. Byla bych ráda, kdybyste každá/každý vybrali 3 seminární práce, které Vás nejvíce inspirovaly.

  Díky za spolupráci. MZ

  • Milé kolegyně a kolegové, označte 3 seminární práce, které Vás nejvíce zaujaly nebo inspirovaly. Vstup Vám bude umožněn jeden týden od 7.6. do 14.6.2021. Díky za spolupráci. MZ