Topic outline

 • Úvodní seminář

  Na úvod domluvíme témata referátů a četbu. K disuzi je Wolkerova sbírka Host do domu. Prosím účastníky, aby si vybrali jednu báseň ze sbírky a připravili si k ní postřehy - čím je zajímavá, jaké souvislosti v ní lze najít, co je nesrozumitelné apod. a dále se prosím podívejte na manifest: Proletářské umění .

  Zde v příloze najdete navržená témata.

 • Poetismus

  literatura: (kde není uvedeno, knihy jsou dostupné v NDK - Kramerius)

  Heslář české avantgardy (Abeceda a další hesla podle výběru), 

  Slovník básnických knih.

  Pešat, Zdeněk. Jaroslav Seifert. Praha: Čs. spisovatel, 1991

  FABIAN, Jeanette, ed. Poetismus. Překlad Runka Žaludová. Praha: Slovart, [2017], ©2017. (není v NDK)

  Revoluční sborník Devětsil. Praha: Akropolis ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy, 2010. - reprint plus studie

  KUBÍNOVÁ, Marie, ed., VLČEK, Tomáš, ed. a KUBÍN, Václav, ed. Magická zrcadla: antologie poetismu. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982.

  CHVATÍK, Květoslav, ed. a PEŠAT, Zdeněk, ed. Poetismus: antologie. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.

  Avantgarda známá a neznámá (soubor textů)

 • Konstantin Biebl, 3. 3.

  Nový Ikaros plus vybrané básně dostupnosti

  komentář ve vydání v České knižnici (Básně, ed. Jiří Holý, Brno: Host, 2014, zde i literatura)

  KLIMEŠ, Ondřej. Svět (Bieblova) Nového Ikara. Aluze. 2003, 7(1), 77-85

  Slovník básnických knih

  heslo Pásmo v Hesláři české avantgardy

  Petr Král: Bieblova stuha, in: P.K. Vlastizrady; nebo Tvar. Roč. 22, 2011, č. 18, s. 8-9; č. 19, s. 8-9 (http://old.itvar.cz/cz/archiv/2011/

  HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika české meziválečné literatury: (proměny žánrů). Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1987. - kap. o pásmu

 • J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka, 10. 3.

  Na seminář 1. díl, V zázemí, k diskuzi také různé filmové a rozhlasové adaptace

  Literatura:

  Přemysl Blažíček: Haškův Švejk. Praha: Československý spisovatel, 1991.

  Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919–1948. Ed. L. Merhaut, Praha: Institut pro studium literatury, 2014 (není v NDK)

  DOLEŽEL, Lubomír. Studie z české literatury a poetiky. Vyd. 1. Praha: Torst, 2008 (kap. Putování v kruhu: Hašek a dobrý voják Švejk).

  RICHTEROVÁ, Sylvie. Eseje o české literatuře. 1. vydání. Praha: Pulchra, 2015 (kapitoly k Haškovu Švejkovi).

  POKORNÝ, Martin: Švejk : otázka techniky. Souvislosti. Roč. 25, 2014, č. 4, s. 7–17.

  KRÁL, Petr. Švejk, anděl absurdnosti, ni P. K. Vlastizrady: eseje, články, kritiky a polemiky 1960-2014. Vydání první. Praha: Torst, 2015.

  Emanuel Frynta. Jaroslav Hašek čili Jak je udělán Dobrý' voják Švejk. In: FRYNTA, EmanuelEseje. Praha: Torst, 2013.

   K semináři doplňuji: stojí za to srovnávat (hospodské) historky u Haška a Hrabala a to, jak rozdílně v nich je pojímán člověk, jakkoli samotné historky jsou si obsahem celkem blízko.

 • František Halas: Kohout plaší smrt, Jan Zahradníček: Pokušení smrti, 17. 3.

  Obě sbírky jsou v různých vydáních dostupné v NDK.

  Literatura:

  Slovník básnických knih (k Halasovi)

  Jan Grossman in F. Halas: Básně. Praha: Československý spisovatel, 1957.

  PEŠAT, Zdeněk. Dialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985.

  WIENDL, Jan. Vizionáři a vyznavači: k otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. V Praze: Dauphin, 2007. 

  KUBÍČEK, Tomáš, ed. a WIENDL, Jan, ed. Víra a výraz: sborník z konference "--bývalo u mne zotvíráno--": východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století: (Brno 7-9/4 2005). Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 

 • Josef Hora: Struny ve větru, Tvůj hlas, 24. 3.

  Literatura:

  ČERNÝ, Václav: Zpěv duše, Praha: Václav Petr, 1946.

  MOURKOVÁ, Jarmila: Josef Hora, Praha: Melantrich,  1981.

  PECHAR, Jiří (2002): Metafory času v poezii Josefa Hory, in Interpretace a analýza
  literárního díla, Praha: nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, s. 29-40.

  Zdeněk Pešat: Básník Josef Hora, in: PEŠAT, Zdeněk. Tři podoby literární vědy. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 

  Václav Vaněk: Disharmonie: příroda - společnost - literatura. V Praze: Dauphin, 2009 (příslušná kapitola).

 • Jan Čep: Dvojí domov, Egon Hostovský: Žhář, 31. 3.

  Dvojí domov dostupný ve stjnojmenném souboru (Vyšehrad, 1991 v NDK), jde o oddíl Dvojí domov ze sb. Zeměžluč, původně vyšlo jako samostatná kniha (1926).

  Hostovský: Žhář

  Literatura:

  František Kautmann: Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského, 1993.

  Václav Vaněk: Disharmonie: příroda - společnost - literatura. V Praze: Dauphin, 2009 (příslušné kapitoly).

  Vladimír Papoušek: Egon Hostovský. Člověk v uzavřeném prostoru, 1996.

  k Janu Čepovi:

  čsp. Česká literatura, č. 6/1998; č. 1/1999 (online).

  KUBÍČEK, Tomáš. Dvojí domov Jana Čepa. Brno: Host, 2014. (není dostupné online)

 • Josef Čapek: Kulhavý poutník / Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, 7. 4.

  Literatura: 

  ČAPEK, Josef. Lelio; Pro delfína; Stín kapradiny; Kulhavý poutník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005 – komentář; 

  MAREŠ, Petr. Styl, text, smysl: O slovesném díle Josefa Čapka. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Předmluvy a doslovy k vydání;

  J. Opelík: Josef Čapek, Triáda 2017. 

  Josef Váchal: Šumava umírající a romantická – text dodám naskenovaný;

  různé eseje Josefa Kroutvora (mj. KROUTVOR, Josef. Šumava a Josef Váchal. Praha: Argestea, 1994); 

  KLÍNKOVÁ, Hana, Ivana SKÁLOVÁ a Marie RAKUŠANOVÁ. Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal. Praha: Arbor vitae, 2009; 

  Hélène MartinelliŠumava umírající a romantická aneb amorfní ekopoetika Josefa Váchala, Literární archiv č. 51, 2019, s. 22–35. 

 • Vladislav Vančura: Pole orná a válečná, 14. 4.

  Literatura:

  CHITNIS, Rajendra A. Vladislav Vančura: the heart of the Czech avant-garde. Prague: Karolinum, 2007. (není v NDK)

  HOLÝ, Jiří. Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplum, 2002.

  HOLÝ, Jiří. Práce a básnivost: estetický projekt světa Vladislava Vančury. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990.

  LUKEŠ, Emil: Vančurova Pole orná a válečná : K otázce kompozice, syžetu a ideového smyslu. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3/4 (1973). Slavica Pragensia, sv. 16. R. 1975, s. 69–80.

 • Milada Součková: První písmena / Božena Benešová: Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, 21. 4.

  Literatura:

  M. Součková:

  doslov k vydání Prvních písmen (1996) a další texty Karla Miloty; recenze

  M. Součková Élenty (korespondence MS, Prostor 2018 – dopisy s Jakobsonem ad.). 

  Sborník Neznámý člověk Milada Součková (k tématu studie Zuzany Stolz-Hladké): http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/15-neznamy-clovek-milada-souckova 

  B. Benešová:

  MOLDANOVÁ, Dobrava. Don Pablo, Don Pedro a Božena Benešová: k 80. výročí úmrtí. Literární archiv. 2016, 48, 256-266 (případně další studie a doslovy DM);

  MoldanováDobrava: Poslední povídka Boženy Benešové, in Česká literatura 22, 1974, č. 1,  s. 45-59.

  Lišková, Věra (1941): Význam témat  mládí a dětství u B. B., in sb. Morava Arnu Novákovied. Ivo Liškutín (Praha: Miroslav Stejskal), s. 212-239 

  studie v J. Urbanec ed., Moje oči musely vidět...: Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009. 

 • surrealismus; Vítězslav Nezval: Žena v množném čísle, 28. 4.

  Literatura:

  A. Breton: Manifesty surrealismu.  Překlad Jiří Pechar a Dagmar Steinová. 1. souborné vyd. Praha: Herrmann & synové, 2005. 

  Giuseppe Dierna: Tváře ženy : (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží), Analogon, r. 2005, č. 44/45, s. 98-106; Tváře ženy II (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží), Analogon 2006, č. 46; 

  komentář k vydání v České knižnici (VN: Básně II);

  J. Vojvodík. Imagines corporis (příslušná kapitola). 

 • 5. 5. se seminář nekoná

 • K. M. Čapek-Chod: Antonín Vondrejc, Větrník

  Diskuze nad texty na základě průběžné četby. - Literatura k Čapku-Chodovi není rozsáhlá a zčásti dnes bohužel zůstává nedostupná.

  Martin Tomášek: К obrazu velkoměsta v románech К. M. Čapka-Choda, in: MALURA, Jan, TOMÁŠEK, Martin, eds. Město: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011 (NDK).