Aperçu des semaines

 • Généralités

 • 16 septembre - 22 septembre

 • 23 septembre - 29 septembre

 • 30 septembre - 6 octobre

 • 7 octobre - 13 octobre

 • 14 octobre - 20 octobre

 • 21 octobre - 27 octobre

 • 28 octobre - 3 novembre

 • 4 novembre - 10 novembre

 • 11 novembre - 17 novembre

 • 18 novembre - 24 novembre

 • 25 novembre - 1 décembre

  • Přednesená témata:

   1. Doplnění k tématu etiky: Brentano a mravní poznání, etika pragmatizmu

   2. opakování a doplnění ke vztahu etiky a politika: spravedlnost, přirozené a pozitivní právo: jusnaturalismus, legalismus, právní pozitivismus, interpretační komunita: právo jako kontext (S. Fish)

   3. Problém mezinárodního práva a jeho vztah ke spravedlnosti: Grotius, Suárez

   4. Etika a právo: proaktivní a reaktivní role normativních systémů

   5. Proč vzniká stát? Aristotelés

   6. Platónova Ústava

   7. demokracie v dějinách myšlení - základní přehled

   8. Platónova a Aristotelova kritika demokracie

   9. Renesanční filosofie politiky: Erasmus Rotterdamský, Thomas More - utopie

   10. Novověké teorie státu a politiky - základní otázky a různé koncepce: Hobbes, Rousseau, Kant

   11. 19./20. století: konzervativní revoluce (C. Schmitt), otevřena společnost (K. Popper)

   12. Filozofové a politika: intelektuálové

   13. Problém viny a banálního zla: Jaspers, Arendt

 • 2 décembre - 8 décembre

  • Přednesená témata:

   1. Role paměti:

   2. Druhy paměti: individuální a kolektivní, umělá a přirozená

   3.Paměť v poznání: Augustinus, Platón, Aristotelés, Schelling: Co je přirozený rozum a apriorní poznání?

   4. Problém předvědění: Aristzotelés, Bacon, Halbwachs

   4. Filosofie času v dějinách filosofie, problém kontinuity a diskontinuity: jak vzniká naše chápání času: Platón, Aristotelés, Augustinus, Descartes, Locke, Kant, Bergson, Husserl, Heidegger

   5. Paměť v rétorice

   6. Teorie kolektivní paměti: Halbwachs, Ricoeur, Nora, Assmannovi

   7. Místa paměti - příklady z českého prostředí: jak je dnes vnímáme? Jak je možné je ironizovat, umělecká provokace vůči kolektivní paměti

 • 9 décembre - 15 décembre

  • Přednesená témata:

   1. Co vlastně jsou dějiny, dějiny a jejich smysl - koncept celku událostí

   2. Dějiny a paměť: Halbwachs, Ricoeur

   3. Dějiny jako koncept starozákonního myšlení: Eliade, dějiny a eschatologie a kontrast k předdějinnému přirozenému postoji: cyklické a lieární vnímání minulosti

   4. Dějiny a vyprávění: historiografie a krásná literatura: Aristotelés

   5. Koncepce dějinného vývoje v dějinách myšlení:

   Augustinus, Joachim da Fiore, Giambattista Vico,  Hegel, Comte, Marx

   6. Nietzsche a škodlivost historie - atypický Nietzsceův postoj: Nečasové úvahy, Zrození tragédie z ducha hudby

 • 16 décembre - 22 décembre

  • Přednesená témata:

   1. Bolzano a idea bohemismu (landespatrotismu)

   2. Filosofové, kteří inspirovali Masaryka: Comte a jeho kritika v české filosofii, Brentano a mravní poznání, Marx a kritika jeho pojetí socialismu

   3. Masarykova filosofie:

   a) Masaryk jako pozitivista: role věd a filozofie, metoda vědecké práce, "vědecký světový názor

   b) hlavní témata Marykovy filosofie: krize moderního člověka, náboženské myšlení, pravda a etika a politické myšlení: demokracie, sociální program a idea českého národa

   c)  Masarykovo pojetí demokracie jako informované diskuse mezi rovnými, význam vzdělání a osvěty i vytvpření sociálního programu státu

   d) humanita a láska k bližnímu jako odpověď na krizi identity moderního člověka

   e) idea českého národa, koncepce evropanství a humanity

   4. Filosofie Jana Patočky:

   a) problém přirozeného světa (příklad vztahu k vlastnímu tělu, na nějž moderní vědy přesvědčivě neodpovídají) - fenomenologická koncepce

   b) péče o duši, idea češství a chápání dějin, resp. dějinnosti, důraz na tematiku (drobné) práce a života pro něco

   5. Filosofické úvahy Václava Havla: postoj k (totalitní) moci - odvaha vstoupit do veřejného prostoru, nepolitická politika a moc bezmocných - analýza moci a možná odpověď v občanském životě

   6. Poznámky k tématu demokracie:

   a) úskalí a ohrožení demokracie

   b) pragmatismus a demokracie - filosofie J. Deweyho: význam drobné práce, demokracie na mikroúrovni, z níž opravdová demokracie ve státu vychází, význam vzdělávání

 • 23 décembre - 29 décembre

 • 30 décembre - 5 janvier

 • 6 janvier - 12 janvier

 • 13 janvier - 19 janvier

 • 20 janvier - 26 janvier

 • 27 janvier - 2 février

 • 3 février - 9 février

 • 10 février - 16 février