Tento kurz má sloužit jako částečná náhrada praktických cvičení z fyziologie člověka, které není možné za současné situace realizovat. Obsahem Vašich praktických cvičení mělo být těchto 5 témat:

1) Antropometrie, se zaměřením na měření a posuzování tělesného složení

2) Měření krevního tlaku, výpočet minutového objemu srdečního, výpočet tepového objemu a sledování změn tlaku krevního v průběhu statické zátěže a během následujícího zotavení

3) EKG - elektrokardiografieortoklinostatické vyšetření

4) Měření vitální kapacity, klidové minutové ventilace a maximální minutové ventilace, výpočet dechové rezervy

5) Dynamometrie - měření svalové síly

Cílem těchto vyšetření neměla být pouze samotná měření, ale možnost seznámit se se základními fyziologickými veličinami a principy v praxi. Doslova možnost "ohmatat" si tyto, v učebnici možná nezáživně působící, skutečnosti a zároveň příležitost sledovat variabilitu těchto hodnot mezi jednotlivci v závislosti na jejich zdraví, kondici, tělesné stavbě, věku, pohlaví atd...

S ohledem na nejistý vývoj událostí, bychom Vám rádi nabídli možnost splnit si povinnosti týkající se praktik následujícím způsobem:

1) Každý týden bude v tomto kurzu představeno jedno téma. Povinností každého jednotlivého studenta bude:

  • Prohlédnout si a nastudovat si přiložené materiály. (Moodle umožňuje kontrolu prostupu kurzem každého přihlášeného studenta.)
  • Napsat přiložený ověřovací test na minimálně 75%. (Test můžete opakovat tolikrát, dokud nebudete úspěšní.)
  • Spojte se spolu virtuálně v rámci jednotlivých dříve vytvořených skupin a vypracujte protokoly k daným tématům. Nebudete samozřejmě moci měřit nikoho z Vás, ale poskytneme Vám naměřené hodnoty a vstupní údaje konkrétního studenta a Vaším úkolem bude provést patřičné výpočty a zhodnotit dané fyziologické parametry dotyčného.

2) Pokud nám po obnovení řádné výuky zbyde alespoň jeden týden semestru, bude každý z Vás v rámci praktik provádět měření pro svůj osobní protokol.

3) K získání zápočtu budete muset kromě výše uvedeného splnit i zápočtový test. O konkrétním způsobu realizace zápočtového testu bude rozhodnuto až podle dalšího vývoje současných událostí.