Předmět je součástí nabídky předmětů v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), podaktivita Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky.

Kurz si klade za cíl zcitlivět frekventanty na psychologii inkluzivní třídy a rozvíjet praktické dovednosti k jejímu úspěšnému vedení. Konkrétně se kurz bude soustřeďovat na následující psychologickou problematiku:

-          práce učitele s dítětem s SVP a jeho rodinou

-          nepřátelské vztahy ve třídě – šikana, formy šikany a možnosti jejího řešení

-          komunikace s rodiči ostatních dětí ve třídě

-          psychohygiena učitele, předcházení riziku vyhoření

(Pozn. kurz není primárně zaměřen na děti s odlišným mateřským jazykem.)