Kurz JPB176 je zaměřené na problematiku vývoje a současného stavu typologicky zásadních politických systémů demokratických zemí západní Evropy, resp. EU; navazujícími kurzy, které tuto problematiku dále rozvíjejí, jsou dva kurzy, a Politické systémy II. a Politické systémy střední Evropy.

Kurz JPB176 se věnuje dvěma konkrétním politickým systémům, a to politickému systému Spojeného království Velká Británie a Severního Irska a politickému systému Francie V. republiky. Přednášky přibližují genezi těchto politických systémů a politických institucí (legislativy, exekutivy) včetně otázek spojených s problematikou utváření jejich vzájemných vztahů, a to na základě konkrétní faktografie i obecně teoretických otázek spjatých s problematikou komparativní analýzy parlamentních a semiprezidenciálních systémů včetně typologie stran, stranických a volebních systémů. Důraz je při výkladu kladen přednostně na to, aby se studenti měli možnost seznámit se základními klasifikačními přístupy a typologiemi užívanými v politologické analýze.

Kurz je rovněž zaměřen na rozšíření faktografických znalostí studentů a rozvinutí jejich analytických schopností s cílem ukázat a doložit různé alternativní možnosti spjaté s metodologickými přístupy k analýze demokracie včetně terminologie (vymezení jednotlivých typů režimů, klasifikace stranických a volebních systémů). V tomto kontextu se očekává, že studenti si budou jednotlivé přednášky doplňovat samostudiem povinné a doporučené literatury a rovněž se seznámí s nejnovějšími posuny ve sledovaných případech.   

Cílem kurzu je seznámit studenty/tky oboru PMV s genezí a současností vybraných západoevropských demokratických politických systémů.

Vzhledem k rozsahu probírané tematiky se klade důraz rovněž na samostudium vycházející z povinné a doporučené literatury (doporučení týkající se aktuálních problémů a nejnovějších literatury budou poskytnuta přednášejícími v průběhu kurzu).