Úvod do teorie frazeologie a idiomatiky s přihlédnutím k anotaci frazémů užívané v ČNK

Kurz je zaměřen na práci s korpusy češtiny v ČNK v duchu frazému „Kdo hledá, ten najde“. Seznámí účastníky se
způsoby vyhledávání frazémů pomocí korpusového rozhraní KonText. Díky anotaci frazémů v některých korpusech češtiny
budou mít účastníci poprvé možnost pracovat s vyhledáváním kolokací a jednotlivých typů frazémů. Stejně tak je
možné zjišťovat, jakými výrazy jsou frazémy uváděny, jak se překládají či v jakém typu textů se vyskytují. Součástí
kurzu je rovněž teoretický úvod do frazeologie a diskuse nad vybranými články.