Prednáškový kurs se v přehledu zabývá vnejšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v souvislostech lingvistické typologie. Důraz je položen predevším na období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století) a raně novoanglické (16.-18. století). Každé historické údobí se probírá v souvislostech sociolingvistických; vztahu zvuku a písma; morfologického vývoje; syntaktického vývoje; struktury lexika a slovotvorby. Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické disciplíny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu historických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.