Kurs funkční morfologie soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. U slovesa se vychází z formální, sémantické a syntaktické klasifikace sloves. Modální slovesa se popisují v rámci epistemické a dispoziční modality, lexikální slovesa se zřetelem k jednotlivým slovesným kategoriím. Druhý semestr je věnován zčásti slovesům a dále ostatním slovním druhům: zájmenům, adjektivům, příslovcím, předložkám a spojkám. Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.