• Student prostuduje oblasti Rámce profesních kvalit učitele nazvané "Rozvoj školy a spolupráce s kolegy" a „Spolupráce s rodiči, odbornou a širší veřejností" a doloží příklady realizace své „dobré praxe" v těchto oblastech (nejméně 5 příkladů dobré praxe).
• Student předloží potvrzení ředitelství školy o vykonávané učitelské praxi nebo o praxi ve vymezeném rozsahu - se specifikováním počtu hospitovaných a odučených hodin.