kurs je zaměřen na východiska empirického výzkumu (základní metodologické pojmy, vztah teorie a empirie, vymezování problému a cílů, testování hypotéz, úvod do problematiky operacionalizace a měření). Ústí do samostatné přípravy projektu výzkumu. Ve druhé části kursu jsou vykládány a procvičovány základní techniky sběru dat. Dále jsou procvičovány metody kvantitativního výzkumu, zejména pak role moderátora při hloubkových rozhovorech.