Kurz Sociologie se zabývá sociologií jako vědou o společnosti; (1) důvody vzniku sociologie; vymezení, (2) vztah k jiným vědám a praxi; (3) sociální realita a způsoby jejího poznání; naturalismus, psychologismus a sociologismus; (4) speciální sociologické disciplíny; základní paradigmata sociologického myšlení; teorie konsensuální, konfliktní, interpretativní. 

Dalším tématem kurzu je sociální jednání ve vztahu k sociologie jako věda o společenských faktech - É. Durkheim; sociologie jako věda o sociální jednání - M. Weber; kultura, enkulturace, akulturace; sociální subkultury a kontrakultury; sociální deviace; anomie; sociální kontrola; socializace jako univerzální nástroj sociální kontroly; problematika moci). 

Posledním tématem kurzu jsou pojmy jako sociální organizace a struktura (společnost strukturovaná a stratifikovaná; sociální struktura; sociální stratifikace; sociální status a jeho ukazatele; sociální a kulturní kapitál; sociální mobilita; problém rovnosti). 

Shrnutí:

Kurz by měl odpovědět na tyto následující okruhy:

1. Sociologie jako věda (předmět a metoda sociologie, počátky sociologie, tradiční a moderní společnost)
Nerovnost ve spole
čnosti (sociální struktura, status, mobilita, stratifikace, moc) Socializace a sociální kontrola (sociální role, ritualizace jednání)

2. Kulturní způsob řešení problémů společnosti (symbolická komunikace, institucionalizované a organizované jednání)
Sociální skupiny a útvary (sociální agregát, dav)
Významné sady paradigmat sociologické teorie (teorie konsensu, teorie konfliktu, interpretativní sociologie)

3. Sociologie volného času (definice volného času, životní styl, masová kultura)

4. Výzkum v sociologii (neuzavřený přirozený systém, příklady výzkumných technik, design výzkumu, kvantitativní a kvalitativní přístupy)