Správné a přesné porozumění odbornému textu v cizím jazyce je podmíněno nejen přiměřenou úrovní ovládání cizího jazyka (minimálně B2), ale i vnímavostí k zásadám akademického/vědeckého stylu, které panují ve světě vědy daného jazykového a kulturního prostředí. Tradice mateřského jazyka a zvyklosti osvojené na střední škole přitom mohou být odlišné, což může vést k vytváření stylisticky chybných textových útvarů a nevhodných formulací či zavádějících interpretací textu. Logická organizace textu a jeho očekávané členění, postoj autora a jeho přítomnost v textu, vyjadřování opatrnosti při formulaci závěrů jsou v anglickém odborném a vědeckém stylu výrazně patrné. Tyto normy je třeba respektovat a řídit se jimi např. při zpracování anglického abstraktu bakalářské či magisterské práce nebo v rámci doktorského studia. Poznatky z analýzy vědeckých článků lze aplikovat i v psaní v českém jazyce, protože procesy psaní probíhají identicky a normy se rychle sjednocují.

 

Cílem kurzu je zvýšit dovednosti v oblasti porozumění zásadám vědeckého stylu v angličtině. Zaměří se nejen na specifickou slovní zásobu a frekventované gramatické jevy (genitiv, členy, pasivum), ale i na normy a očekávání čtenáře, organizaci, plynulost a styl textu, přítomnost autora v textu a zaujímání postoje. Pozornost bude věnována i zásadám organizace textu na úrovni věty a odstavce. Materiálem pro práci v seminářích budou autentické vědecké články, které budeme analyzovat po stránce struktury textu, jeho organizace a slovní zásoby. Zaměříme se na analýzu úvodu, přehledové studie (teoretická východiska), popis výzkumné metodologie, prezentaci výsledků a formulaci diskuse a závěru. Tématem článků budou výzkumy týkající se kognitivní a behaviorální psychologie, štěstí a spokojenosti a vycházející z aktuálních poznatků vědy a výzkumu.

 Seminář je určen pro studenty s pokročilou úrovní jazyka, od B2 výše, tj. více pokročilá úroveň. Zkušenosti s vlastním výzkumem v Bc./Mgr./PhD. práci jsou žádoucí.