Předmět Úvod do studia literatury A studentovi poskytne první seznámení jak s literární vědou všeobecně, tak vývojem nizozemské literatury. Po tom, co budou vymezeny základní termíny, jako je literatura, literární věda a její podobory, si student v průběhu prvního semestru osvojuje základní pojmový aparát, který později aplikuje při samostatné četbě. V druhém semestru je pozornost zaměřena na vývoj nizozemské literatury od jejího počátku do současnosti. Na pozadí kulturního a historicko-politického vývoje sleduje student dominantní směry a žánry a seznamuje se se základními autory a díly nizozemské literatury. Studenti se do hodin zapojují krátkými ústními referáty, vypracovávají malou seminární práci, jež má ověřit jejich schopnost analytickou, a předmět zakončují ústní zkouškou, jež má ověřit jejich znalost teoretickou.