Předmět posluchače oboru seznámí s reáliemi zemí, kde se mluví nizozemsky. Studenti získají znalosti zeměpisu, státního zřízení, politického a hospodářského systému těchto zemí. Důraz bude kladen na sledování současného dění v oblasti a srovnání shod a rozdílů v obou hlavních oblastech, tj. Nizozemsku a Belgii. Dobrá znalost kulturních a hospodářských reálií oblasti přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, odrážející se v literárních dílech. Dalším cílem předmětu je seznámení s kulturní historií oblasti, vztahy s ostatními zeměmi.