Předmět sleduje základní vývojové tendence nizozemské a vlámské literatury v období mezi dvěma světovými válkami. Student se důkladně seznamuje s množstvím nových kulturních a literárních směrů, které v tomto období vznikaly v evropské literatuře. Dále student čte všechny významné meziválečné nizozemské a vlámské autory, má celkový přehled o jejich díle a zároveň je schopen analýzy konkrétních literárních textů. Během předmětu se velký důraz klade na vývoj poezie a poetiky, tak jak ho můžeme sledovat ve stěžejních literárních časopisech (např. Stijl, Vrije Bladen, Forum). Student se aktivně účastní diskusí na seminářích a zároveň přispívá vlastním ústním referátem na předem zadané téma.