Předmět se zabývá metodami výzkumu na pokročilé úrovni. Po jeho absolvování by měl být student schopen samostatného výzkumu v oblasti literární vědy. V první fázi se studenti učí selektovat, analyzovat a posuzovat
materiál a také se učí specificky využívat možnosti internetu. V praktické části se zejména procvičuje sestavování bibliografie, psaní citací a poznámek pod čarou. Další část je zaměřena na formulaci otázek a cílů výzkumu. Studenti se seznamují s nejběžnějšími metodami literárního výzkumu. V navazující fázi pak studenti provádějí vzorový
výzkum, formulují podložené závěry a shrnují dosažené výsledky. Velký důraz je kladen na pečlivou práci s odbornou literaturou.