Obsahem kurzu je seznámení se základními tématy a přístupy multikulturní výchovy a orientace v nich (vývoj MKV, hlavní pojmy, metody a koncepty MKV, rozvoj interkulturních a komunikačních kompetencí, seznámení se s transkulturní pedagogikou, pedagogická aplikace metod multikulturní výchovy v praxi, aktuální zahraniční trendy, práce s klimatem školy a úvod do inkluzivního vzdělávání). Kurz je připraven ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o. p. s., která na základě licenční smlouvy poskytla Pedagogikcé fakultě UK vzdělávací obsah kurzu. Kurz dále využívá poznatků z řešeného projektu GA UK ev. č. 242213 a nabízí základní informace o metodách zjišťování žákovských prekoncepcí a miskoncepcí k fenoménům z oblasti multikulturní výchovy.