Anotace
Cílem kurzu je seznámit posluchače s chemickými principy a souvislostmi v systému planeta – životní prostředí – člověk, a to v holistickém pojetí. Kurz se v první části zaměřuje na jednotlivé složky životního prostředí a na přírodní procesy, které v nich probíhají. Pozornost je zde věnována také souvisejícím aspektům lidské činnosti, mezi které patří těžba nerostů a jejich chemické zpracování, včetně negativních důsledků této činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. V druhé části se kurz věnuje chemickým principům vybraných průmyslových výrob, s cílem seznámit posluchače s podstatou toho, jak se vyrábí vybrané produkty, jako například sklo, papír, stavební hmoty nebo kovy. Ve třetí části se kurz zaměřuje na aktuální lokální ale i globální environmentální problémy a výzvy. Pozornost je věnována především znečišťování atmosféry, hydrosféry a litosféry, jejich příčinám a osvětlení chemické stránky těchto problémů. Součástí výuky je i transformace témat vlivu chemie na životní prostředí do výuky chemie, dalších přírodovědných předmětů, a také průřezového tématu Environmentální výchova. Studenti sami jsou přímo vtaženi do výuky, neboť součástí splnění podmínek pro udělení zápočtu je předvedení jejich vlastní prezentace s edukačním obsahem na některé z definovaných témat akcentující problematiku chemie – životní prostředí – člověk.