Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit znalosti obtížnějších oblastí české morfologie a synaxe.

První část semináře určeného pro zahraniční studenty (stážisty) se zaměřuje na obtížnější jevy české morfologie v oblasti substantiv, adjektiv, zájmen, číslovek a sloves. Druhá část semináře se zaměřuje na valenci a kolokabilitu sloves a substantiv, užití prepozic, spojek a na slovosled. Součástí semináře jsou také ústní prezentace studentů na zadaná témata.