Náplní semináře je systematické procvičování české slovotvorby se zaměřením na odvozování substantiv, adjektiv a sloves. Studenti se seznámí se základními derivačními sufixy a prefixy a jejich formálními, sémantickými a frekvenčními charakteristikami.
K procvičování a ověřování bude používány korpusy psané češtiny (korpus.cz) a Slovník afixů užívaných v češtině (www. slovnikafixu.cz).

K vlastnímu procvičování je možné použít
SLAN - Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince. Dostupný z: https://slan.ped.muni.cz