Cílem předmětu je podat studentům praktický návod, jak postupovat při tvorbě diplomové práce. Po úspěšném absolvování semináře by měl student být schopen aktivně zvládnout sestavení odborného textu (seminární práce, různé typy abstraktu, diplomová práce atd.), sestavovat různé typy citačních odkazů být seznámen se základními typografickými pravidly pro odborný text.

Literatura

ECO, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia.
ČMEJRKOVÁ, A., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. (1999). Jak napsat odborný text. Praha, LEDA.
ŠANDEROVÁ, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakladatelství.
CHROMÝ, J. (2014): Práce s empirickými daty. Praha, Karolinum.
STRAUSS, A. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Sdružení podané ruce.
ŠESTÁK, Z. (1999). Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia.
ŠIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: UK v Praze, PedF, 2004.
Citační norma (https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf)
Opatření PedF a UK (https://knihovna.pedf.cuni.cz/pokyny_zp.html)
Další podle tématu diplomové práce.