Prostřednictvím vybraných témat z řeckého a římského umění (viz harmonogram) budou studenti seznámeni s významnými architektonickými realizacemi, slavnými sochařskými i malířskými díly, stejně tak i předměty užitého umění. Přednášky se dotýkají nejen vybraných staveb a uměleckých předmětů, ale také tomu, jakou roli tato díla hrála v následujících stoletích, zejména v době renesance, baroka, klasicismu, jakým způsobem ovlivnila dobový umělecký vkus, jaký význam jim byl přisuzován v kontextu sběratelství a budování soukromých i veřejných uměleckých sbírek. Poukázáno bude rovněž na význam archeologických objevů v průběhu 18. a zejména 19. a počátku 20. století, na vývoz antických uměleckých předmětů a s ním spjatých otázek kulturních repatriací. Připomenuty budou taktéž současné muzejní realizace a jejich dějinné kontexty (Akropolské muzeum v Athénách Bernarda Tschumiho; Ara Pacis Richarda Meiera). Téma jsou vybrána napříč jednotlivými oblastmi výtvarného umění od umění minójské kultury po dobu římskou, v jejichž průběhu budou připomenuta i díla literární; stejně tak bude u vybraných příkladů uměleckých děl připomenut jejich ikonografický význam. Cílem je představit podstatu antického umění, které následně tvořilo základ pro evropskou uměleckou tradici v následujících období.