Předmět Dějiny historiografie podává ucelený přehled základních epoch ve vývoji oboru do druhé světové války. Zvláštní důraz je kladen na historiografii českou. Pozornost je věnována jak klíčovým autorům a jejich dílu, tak také vyvíjejícím se metodám historického výzkumu, změnám postavení dějepisectví mezi dalšími společensko-vědními obory i dalším souvislostem zejména politického a kulturního života.

Úvod do studia dějepisu I.

Seminář Úvod do studia dějepisu je vstupem do problematiky historie jako vědní disciplíny, pozornost je však také věnována praktickým dovednostem cílených k získání relevantních informací a k ovládnutí pramenné kritiky. Historická dílna je spojena se nutnou znalostí sítě disponibilních archivů a paměťových institucí. V této souvislosti katedra dlouhodobě rozvíjí spolupráci s NPÚ. Vedle uvedení do historiografie je pozornost v semináři věnována také syntézám českých dějin, edičním řadám, encyklopedickým a slovníkovým pracím. Student se seznámí s dynamickou definicí pramene. Vedle základů paleografie získá i představu o pramenech uchovávaných moderními médii, je však uveden i do ikonografie. Student se učí problematizovat téma, provádět heuristiku a s pomocí základních historických metod i tvořit odborný text. Součástí semináře jsou i společné exkurze.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.

Kutnar F. - Marek J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

Zwettler, O. - Vaculík, J. - Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994

PODMÍNKY ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Aktivní účast a plnění drobných úkolů v průběhu semestru. Odevzdání 3 anotací na přečtenou literaturu (v rozsahu 1NS). Referát ve dvojicích (10min) pro vybrané studenty (zbytek přednese referáty v letním semestru). Odevzdání bibliografie k seminární práci. Zápočtový test.

Úvod do studia dějepisu II.

Seminář navazuje na Úvod do studia dějepisu I a rozvíjí jej. Pozornost je soustředěna na pomocné vědy historické a jejich praktické využití při odborné práci. Z tohoto důvodu se v rámci semináře čtou paleografické ukázky a pracuje se s originálními prameny a studenti jsou seznamováni se zásadami vnitřní a vnější kritiky pramene, jeho přesným datováním a také výpovědní hodnotou heraldického materiálu. Při psaní seminární práce se studenti učí vymezovat téma historického bádání a interpretovat historické prameny. V rámci semináře jsou organizovány exkurze do archivů a knihoven.

POVINNÁ LITERATURA

Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

DOPORUČENÁ LITERATURA

Hledíková, Z. - Kašpar, J. - Ebelová, I.: Paleografická čítanka I, II. Praha - několik vydání - poslední 2000

Koldinská, M. a kol.: Základní problémy studia raného novověku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013

Čechurová J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014

Šťovíček I.: Ediční teorie a metodika. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008

POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ KURZU

Aktivní účast a plnění drobných úkolů v průběhu semestru. Odevzdání 4 anotací na přečtenou literaturu (v rozsahu 1NS). Referát ve dvojicích (10min) pro ty studenty, kteří nepřednesli referáty v zimním semestru. Odevzdání seminární práce v rozsahu 15NS. Absolvování ústní zkoušky z témat zimního i letního semestru. Výsledná známka je tvořena známkou ze seminární práce i ze zkoušky.