V kurzu se seznámíme s příběhy řecké a římské mytologie, především s těmi, které jsou častým tématem světového výtvarného umění. Pro jejich znalost budeme využívat i upravených latinských textů, které budou gramaticky přizpůsobovány znalostem studentů v předmětu klasické tradice I (2. semestr studia dějepisu), takže to bude zároveň procvičování probrané latinské gramatiky.

Téma kurzu vychází ze zkušeností průběhu zkoušení z Dějin antického starověku a výuky Klasických tradic.

Předmět Dějiny historiografie podává ucelený přehled základních epoch ve vývoji oboru do druhé světové války. Zvláštní důraz je kladen na historiografii českou. Pozornost je věnována jak klíčovým autorům a jejich dílu, tak také vyvíjejícím se metodám historického výzkumu, změnám postavení dějepisectví mezi dalšími společensko-vědními obory i dalším souvislostem zejména politického a kulturního života.

Úvod do studia dějepisu I.

Seminář Úvod do studia dějepisu je vstupem do problematiky historie jako vědní disciplíny, pozornost je však také věnována praktickým dovednostem cílených k získání relevantních informací a k ovládnutí pramenné kritiky. Historická dílna je spojena se nutnou znalostí sítě disponibilních archivů a paměťových institucí. V této souvislosti katedra dlouhodobě rozvíjí spolupráci s NPÚ. Vedle uvedení do historiografie je pozornost v semináři věnována také syntézám českých dějin, edičním řadám, encyklopedickým a slovníkovým pracím. Student se seznámí s dynamickou definicí pramene. Vedle základů paleografie získá i představu o pramenech uchovávaných moderními médii, je však uveden i do ikonografie. Student se učí problematizovat téma, provádět heuristiku a s pomocí základních historických metod i tvořit odborný text. Součástí semináře jsou i společné exkurze.

Metody

Seminář bude probíhat pomocí online kurzů prostřednictvím MS Teams, případně jejich záznamů na streamserveru UK. Na tomto serveru také najdou studenti doplňková videa. Dále budou plnit úkoly, jejichž zadání najdou v moodlu zde v kurzu. Všechny odkazy najdou studenti na jednom místě v moodlu. Případné konzultace budou také probíhat prostřednictvím MS Teams.

Tyto metody výuky jsou součástí distanční výuky a platí do odvolání. Pokud by se situace změnila a přešlo se na prezenční výuku, podmínky budou studentům dodány. Moodle jako významná podpora výuky ovšem zůstane i v tomto případě.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.

Kutnar F. - Marek J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

Zwettler, O. - Vaculík, J. - Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994

PODMÍNKY ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Účast na online kurzech a plnění drobných úkolů v průběhu semestru. Odevzdání 3 anotací na přečtenou literaturu (v rozsahu 1NS). Odevzdání bibliografie k seminární práci. Zápočtový test.

Úvod do studia dějepisu II.

Seminář navazuje na Úvod do studia dějepisu I a rozvíjí jej. Pozornost je soustředěna na pomocné vědy historické a jejich praktické využití při odborné práci. Z tohoto důvodu se v rámci semináře čtou paleografické ukázky a pracuje se s originálními prameny a studenti jsou seznamováni se zásadami vnitřní a vnější kritiky pramene, jeho přesným datováním a také výpovědní hodnotou heraldického materiálu. Při psaní seminární práce se studenti učí vymezovat téma historického bádání a interpretovat historické prameny. V rámci semináře jsou organizovány exkurze do archivů a knihoven.

Metody výuky

Není možné vzhledem k proměnlivé pandemické situaci prozatím stanovit.

POVINNÁ LITERATURA

Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

DOPORUČENÁ LITERATURA

Hledíková, Z. - Kašpar, J. - Ebelová, I.: Paleografická čítanka I, II. Praha - několik vydání - poslední 2000

Koldinská, M. a kol.: Základní problémy studia raného novověku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013

Čechurová J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014

Šťovíček I.: Ediční teorie a metodika. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008

POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ KURZU

Aktivní účast a plnění drobných úkolů v průběhu semestru. Odevzdání 4 anotací na přečtenou literaturu (v rozsahu 1NS). Referát ve dvojicích (10min) pro ty studenty, kteří nepřednesli referáty v zimním semestru. Odevzdání seminární práce v rozsahu 15NS. Absolvování ústní zkoušky z témat zimního i letního semestru. Výsledná známka je tvořena známkou ze seminární práce i ze zkoušky.