V tomto kurzu budeme pracovat s materiály pokrývajícími období ruských dějin od počátku 20. století do dnešní doby.
"Rusko je v bodě zlomu"
"Konec 19. století - začátek 20. století''
''Revoluce 1917''
"Stalinistické represe"
"Velká vlastenecká válka"
"Disidentské hnutí v Sovětském svazu"
"Rozpad Sovětského svazu"

Kromě historických aspektů budou součástí kurzu texty z dějin kultury: umění, architektury, literatury.

Studenti se mohou aktivně podílet na tvorbě programu kurzu a navrhovat témata, která je zajímají nebo souvisejí s jejich specializací.
Kurz je jednosemestrální, 2x2h týdně.
Kurz je určen pro úplné nebo falešné začátečníky, nepředpokládá žádnou znalost ruštiny. Je zaměřen na zvládnutí ruské abecedy a rozvíjí základní jazykové a komunikativní kompetence pro dosažení požadované úrovně A1. Náplní kurzu je 1. díl učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1. Učebnice je k dispozici v počtu 7ks v knihovně J. Palacha, doplňkové materiály poskytne lektorka. Studenti se dostanou na úroveň A1 a mohou pak pokračovat v podobně intenzivním kurzu A2 v LS. Kurz vyžaduje domácí přípravu.
Kurz je otevírán pouze v ZS, v LS je možné navštěvovat obdobný kurz v rámci CŽV https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/rustina-czv/.
Obsahem tohoto kurzu bude druhá část učebnice Чернышев,С.И., Чернышова,А.В.,''Поехали!'', Часть 2.2., lekce 14-27.

Budeme pracovat s učebnicovými, a ve větší míře i autentickými texty (psanými i mluvenými), rozvíjet jazykové prostředky, jejichž zvládnutí je důležité pro schopnost komunikovat v cizím jazyce (korekce výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, zvládnutí odpovídajícího penza gramatiky - rozkazovací způsob, slovesné vazby, změny kmenových souhlásek při časování).

Budeme se věnovat tématům jako "Povaha a vzhled člověka", "Ekologie", "Vzdělávání a výchova dětí", "Výuka cizích jazyků", "Sociální otázky ve společností".

Budeme pracovat jak s učebnicovými, tak autentickými texty. Prohloubíme své znalosti o kulturních odlišnostech a vzorcích chování.