Sociální psychologie je jednou ze subdisciplín psychologie a zaměřuje se na to, jak spolu lidé interagují, jak se ovlivňují a jak si o druhých utváří mínění. Tento kurz navazuje na Základy psychologie a prohlubuje znalosti ve specifických oblastech zájmu sociální psychologie. Podrobněji se seznámíme s tématy jako je socializace, identita v sociálním kontextu, postoje, školní třída jako malá skupina, sociální kognice, skupinové a sociální vlivy, prosociální chování, stereotypy a předsudky. Důraz bude kladen na využitelnost v pedagogickém kontextu.