Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně A2/B1.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Sylabus

Lekce 1-8 učebnice Vite et bien 2.

Práce s textem - čtení s porozuměním, nácvik překladu obtížnějších pasáží textů, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); text informativní, dopis/e-mail formální a neformální, pozvánka a oznámení, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - passé composé a imperfektum, pasivum, osobní zájmena ve funkci předmětu (en, y, dvojice zájmen), komparativ a vyjádření srovnání, vztažné věty podmětné a předmětné, zdůraznění větných členů, formy tázacích vět, otázky přímé a nepřímé, nepřímá řeč, souřadící souvětí a spojovací výrazy, vyjádření příčiny a důsledku.

Výběr frankofonních reálií.
Kurz svou náplní navazuje na předmět Francouzština A2 (v původní verzi, tj. sylaby platné do akademického roku 2020/21) a předchází kurzu Francouzština B1.1. Je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A1/A2 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1–15). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně A2.

Kurz pokrývá rozdíl v učivu vzniklý změnou sylabů. Nové sylaby platí od akademického roku 2021/22.